Phân loại Nhiệt độ Rèn

Rèn là một phương pháp quan trọng để sản xuất các bộ phận máy và các bộ phận khác được sử dụng trong sản xuất, là một cách để áp dụng áp lực để gia công kim loại. Trong quá trình này chúng tôi sử dụng áp lực thay đổi hình dạng của kim loại trống, hoặc nó có thể có một hình dạng tương ứng để xác minh lực nén lực yêu cầu đối tượng. Trong quá trình rèn đúc nó sẽ có một cấu trúc hạt tốt, làm cho các tính chất vật lý của kim loại được cải thiện. Thiết kế chính xác và rèn tuyệt vời cho phép dòng hạt trong hướng áp lực dòng khi sử dụng.