Mở Die Quá trình rèn hoạt động.

Mở quá trình rèn khuôn

HẢI SẢN

1. Bắt đầu chứng khoán, được tổ chức bởi người thao tác. 2. Rèn khuôn mở. 3. Rèn tiến bộ. 4. Máy tiện chuyển sang hình dạng gần lưới.

TUYÊN BỐ

1. Bắt đầu chứng khoán. 2. Khó chịu sơ bộ. 3. Tăng tiến /
rèn theo kích thước đĩa.
4. Xỏ cho yên / trục gá
vòng rỗng mẫu "tay áo".

Nhẫn SADDLE / MANDREL

1. phôi gắn trên yên / trục gá. 2. Chuyển vị kim loại - giảm độ dày thành phôi để tăng đường kính. 3. Giảm dần độ dày của tường để tạo ra kích thước vòng. 4. Phù hợp với hình dạng gần lưới.

HOLLOW "SLEEVE TYPE" FORGING

1. Đĩa đục lỗ hoặc trepned trên thanh vẽ thon. 2. Giảm dần đường kính ngoài (đường kính bên trong không đổi) làm tăng chiều dài tổng thể của ống tay áo.